Het woonkrediet

Dit is een krediet op lange termijn met als doel de aanschaf of bouw van een onroerend goed of voor de aankoop van bouwgrond. Ook verbouwen, vernieuwen of saneren kan gefinancierd worden met een woonkrediet.

Een woonkrediet wordt toegestaan op grond van het onroerend goed dat in hypotheek gegeven wordt (=kredietwaarborg).

De hypotheek is dan weer een zakelijk en onroerend recht dat gevestigd wordt tot waarborg van een verbintenis (zonder dat de eigenaar buiten het bezit van dit goed gesteld wordt) en hierdoor heeft de schuldeiser een voorkeurrecht (zelfs op de Staat). Maar het in hypotheek gegeven goed kan echter wel verkocht worden door de kredietgever indien de ontlener zijn verplichtingen niet nakomt (ongeacht wie het goed in handen heeft = volgrecht). Dus een hypotheek houdt een inpandgeving van een onroerend goed in dat wordt ingeschreven in het hypotheekregister na het verlijden van de hypotheekakte.

Een hypotheekbelofte is dan weer een belofte van de kredietnemer hypotheek te verlenen op ogenblik dat de kredietverstrekker hierom vraagt (bijv. indien de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt).

De hypotheekvestiging zelf gebeurt in een authentieke akte en dit is een overeenkomst tussen hypotheekgever en kredietnemer en getekend in tegenwoordigheid van en samen met de notaris.

Gebruik

Looptijd: max. 30 jaar en de eindvervaldag wordt soms ook beperkt tot de ontlener de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt (afhankelijk van de financiële instelling)

Hypothecaire overeenkomst dient bij notariële akte worden verleden en ingeschreven door hypotheekbewaarder in het register van het hypotheekkantoor van het arrondissement waar het onroerend goed gelegen is. Eenmaal dat er een hypotheek gevestigd is op een onroerend goed kan de eigenaar hiervan dit goed niet meer voor "vrij en onbelast” verkopen en dit totdat deze hypotheek geschrapt is uit het register.

De geldigheidsduur van een hypothecaire inschrijving bedraagt max. 30 jaar

Indien er reeds een hypothecaire inschrijving is genomen op een onroerend goed, kan er enkel een tweede inschrijving plaatsvinden in "2 de rang”, d.w.z. dat eerst de schuldeiser in eerste rang zijn eisen kan inwilligen en daarna pas de schuldeiser in 2 de rang.